اختراع، فرزند خودسری است که مادرش را به فراموشی سپرده است


مسعود نصرتی (نوین)